Terug naar het overzicht

Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920

J. Römelingh (jaar van publicatie: 1986)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 59) en OCR-tekstbewerking van de archiefgids voor Zweden. Het biedt een systematisch overzicht van bronnenmateriaal betreffende de betrekkingen tussen Nederland en Zweden in de periode 1520-1920, aanwezig in Zweedse archieven. De gids vervangt ten dele de publicaties van G.W. Kernkamp, Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld (‘s-Gravenhage 1903) en Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden (‘s-Gravenhage 1909). Na Kernkamps onderzoek hebben veranderingen in het Zweedse archiefwezen plaatsgevonden. Bovendien waren verscheidene archieven rond 1900 niet toegankelijk en heeft Kernkamp belangrijke collecties, zoals het Kammararkiv, niet bezocht. In Een rondgang langs Zweedse archieven maakt de gebruiker kennis met de rijkdom van de Zweedse archieven voor wat betreft de Nederlandse geschiedenis. In de toelichtingen op de diverse archiefcollecties wordt ingegaan op de wijze waarop de archieven werden gevormd, door de archiefinstellingen werden verworven en hoe ze zijn ontsloten. Vervolgens biedt de gids een overzicht van de omslagen op datum of inventarisnummer. Een index van namen biedt toegang op de gids. De archieven die bezocht werden zijn het Riksarkiv, het Krigsarkiv en het Stadsarkiv te Stockholm, de Landsarkiven, universiteitsbibliotheken en enige bijzondere bibliotheek- en archiefinstellingen.