Terug naar het overzicht

Copyright en citeren

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Het Huygens ING sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Het Huygens ING heeft zijn best gedaan om de rechthebbende(n) van het getoonde materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor openbaarmaking op het internet. Meent u dat de online beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op uw auteursrecht, neemt u dan contact met ons op. Ook wanneer gepubliceerde persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, of voor het doel, of de doeleinden van de verwerking onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, verzoeken we u om contact op te nemen via info@huygens.knaw.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, contact met u op. Bij een gegronde melding verwijderen of corrigeren we het materiaal of kijken we samen met u op welke wijze we aan uw melding tegemoet kunnen komen.

U bent vrij om:

Onder de volgende voorwaarden:

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Voorbeeld bronvermelding:
Bron: [Auteur], [volledige titel tekst c.q. database], Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, [URL][datum]

Volledige versie licentie onder Creative Commons: